Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni halkara sergi we maslahat bilen belleniler

Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni halkara sergi we maslahat bilen belleniler

6-njy awgustda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli “Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022” atly halkara sergi hem-de “Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi” atly ylmy-amaly maslahat geçiriler. Bu çärelere taýýarlyk işleri barada Hökümetiň 29-njy iýulda geçirilen mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, halkara sergä ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, işewürlik düzümleriniň, daşary ýurtlaryň bu ugurda iş alyp barýan kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşarlar. Sergide gurluşyk, senagat we energetika pudaklarynda, himiýa senagatynda, ýol gurluşygynda gazanylýan üstünlikler barada maglumat berýän gymmatlyklar görkeziler.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany serginiň we maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.