2023-nji ýylyň bugdaý hasyly hakynda Karar kabul edildi

2023-nji ýylyň bugdaý hasyly hakynda Karar kabul edildi

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine ýerleriň kärendeçileri, peýdalanyjylary we eýeleri bilen şertnamalary baglaşmak esasynda welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde 2023-nji ýylyň hasyly üçin ýurt boýunça bellenen meýdana bugdaý ekip, degişli möçberde hasyl almagy üpjün etmek tabşyryldy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 29-njy iýulda degişli Karara gol çekdi.

Nygtalyşy ýaly, resminamanyň maksady bugdaýyň öndürilişini has-da artdyrmak barada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekden, ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny öndürmekde daýhan birleşikleriniň, kärendeçileriň we ýer eýeleriniň öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin ähli zerur şertleri döretmekden ybaratdyr.