Lamborghini-niň esaslandyryjysy «Awtoulag şöhrat zalyna» girizildi

Lamborghini-niň esaslandyryjysy «Awtoulag şöhrat zalyna» girizildi

Lamborghini kompaniýasyny esaslandyryjy Ferruçço Lamborgini "Awtoulag şöhrat zalynyň" (Automotive Hall of Fame) agzasy hökmünde ykrar edildi. Bu zal awtoulag senagatynyň has mynasyp wekillerini şu at bilen belli edýän muzeý. Belläp geçsek, onuň gönüden-göni bäsdeşi Enso Ferrari "Awtoulag şöhrat zalyna" mundan on iki ýyl ozal girizilipdi.

"Gürrüň kaşaňlyga, sport görnüşlilige we gözellige dirände, Lamborgini ýaly hormata mynasyp at juda seýrekdir" - diýip, muzeýiň beýannamasynda aýdylýar.

Lamborghini Automobile kompaniýasynyň peýda bolmagynda Enso Ferrariniň hut özi gytaklaýyn günäkär hasaplanýar. Traktor gurluşyk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ferruçço Lamborgini 1958-nji ýylda özüniň Maranelloly ilkinji gran-turýerini, Ferrari 250GT-ni döretdi. Bu awtoulagdan onuň şeýlebir göwni geçipdir welin, ol ähli taraplaýyn göwnüne jaý boljak öz hususy modelini işläp taýýarlamagy ýüregine düwýär.

"Tehniki «bombany» däl-de - adaty ulagy. Ýönekeý, aňrybaş göwnejaýyny" - diýip, şonda Lamborgini belläpdir. Bir ýyl geçiribem ol öz hususy kärhanasyny esaslandyrypdyr.

"Awtoulag şöhrat zaly" awtoulag gurluşygynyň ilkinjileri hem-de tutuşlygyna pudaga we awtosportuň ösüşine özleriniň aňrybaş täsirini ýetiren adamlary hatyralamak üçin 1939-njy ýylda ABŞ-da esaslandyrylypdyr. Onuň agzalarynyň arasynda (dünýä awtosenagatynyň baş kompaniýalaryny esaslandyryjylary öz içine almak bilen) meşhur senagatçylar, bezegçiler we konstruktorlar, türgenler we şolar ýalylar bar.