Sadyr Žaparow Serdar Berdimuhamedowy Gyrgyzystana sapar bilen gelmäge çagyrdy

Sadyr Žaparow Serdar Berdimuhamedowy Gyrgyzystana sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ozal habar berlişi ýaly, 21-nji iýulda Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde gyrgyz Lideri Sadyr Žaparow bilen gepleşikleri geçirdi. Onuň dowamynda dostlukly döwletiň Lideri Prezident Serdar Berdimuhamedowy ýakyn wagtda Gyrgyzystana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy.

Bellenilişi ýaly, çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

Duşuşygyň barşynda ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek, iki döwletiň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary bilen baglylykda, türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda döwletara gatnaşyklar okgunly ösdürilip, syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer gatnaşyklaryň ähli esasy ugurlaryny öz içine alýar. Döwlet Baştutanlary sebit gün tertibiniň möhüm meselelerine degip geçip, biziň ýurtlarymyzyň bäştaraplaýyn görnüşde Merkezi Aziýada has ysnyşykly we yzygiderli gatnaşyklara taýýardygyny tassykladylar. Şunuň bilen baglylykda, nobatdaky konsultatiw duşuşygyň ähmiýeti bellenildi.