Türkmenistan ilat we ýaşaýyş jaý gaznasynyň uçdantutma ýazuwyny geçirmäge taýýarlanýar

Türkmenistan ilat  we ýaşaýyş jaý gaznasynyň uçdantutma ýazuwyny geçirmäge taýýarlanýar

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 17-27-nji dekabry aralygynda  ilat  we ýaşaýyş jaý gaznasynyň uçdantutma ýazuwyny geçirmeklige taýýarlyk görülýär. Bu çäre geljekde  içerki strategik meýilnamalary düzmek üçin zerur bolan maglumatlary ýygnamakda, ýaýratmakda we ulanmakda hem-de ilatyň dürli toparlarynyň isleglerini kanagatlandyrmagyň çägindäki syýasaty işläp taýýarlamakda ýurda aýratyn mümkinçilik berer. 

Ilat ýazuwy demografiki özgerişlikleri görkezmäge, olaryň netijelerini seljermäge we türkmenistanlylaryň abadançylygyna gönükdirilen toplumlaýyn demografiki we sosial hereketleri işläp taýýarlamaga kömek eder.
Ilat we ýaşaýyş jaý gaznasynyň  uçdantutma ýazuwyny geçirmekde BMG-niň Ilat gaznasy — ÝUNFPA Türkmenistana tehniki kömegini berer.