Aşgabat şäheriniň prokurory Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine bellenildi

Aşgabat şäheriniň prokurory Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň razylygy bilen, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Mälikgulyyewi Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesinden boşatdy. Degişli resminama döwlet Baştutany şu gün Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginda habar berildi.

Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň alty aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berildi.
Şeýle-de Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Baş müdirligiň müdiri, ýustisiýanyň uly geňeşçisi Begmyrat Begmyradow Türkmenistanyň Baş prokurorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.