Türkmenistan «Dragon Oil» bilen ylalaşygynyň möhletini 2035-nji ýyla çenli uzaltdy

Türkmenistan «Dragon Oil» bilen ylalaşygynyň möhletini 2035-nji ýyla çenli uzaltdy

30-njy iýunda Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmennebit» döwlet konserni «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.» kompaniýasy bilen Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşygyň möhletini 2035-nji ýylyň 1-nji maýyna çenli uzaltmak hakynda şertnama gol çekdiler. Bu barada «Nebit-Gaz» gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

«Täze ylalaşyga laýyklykda, kompaniýa 2025-2035-nji ýyllarda uly möçberde maýa goýmagy maksat edinýär, bu bolsa çig nebitiň goşmaça çykarylýan mukdaryny artdyrmaga ýardam eder» diýip, «Dragon Oil» kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Ali Al Jarwan gol çekmek dabarasynyň barşynda belledi.

Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşygyň esasynda geljek 10 ýylyň dowamynda Hazar deňziniň türkmen ýalpaklygyny, hususan-da, «Çeleken» şertnamalaýyn çäginde ýataklary özleşdirmek boýunça işleri çaltlandyrmak göz öňünde tutulýar. Häzir bu ÖPY-niň çäklerinde «Jeýtun» we «Jygalybeg» nebitgaz ýataklaryny işläp taýýarlamak «Dragon Oil» kompaniýasynyň esasy işi bolup durýar, bu ýerde kompaniýa 2000-nji ýylyň maýyndan bäri işleýär hem-de şu döwrüň içinde ABŞ-nyň 8 milliard dollaryndan gowrak maýa goýdy.
Ozal «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.» kompaniýasy bilen Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşyga 2000-nji ýylyň 1-nji maýynda 25 ýyl möhlet bilen gol çekilipdi, onuň möhleti 2025-nji ýylyň 1-nji maýynda tamamlanýar.