«Dury çeşme» arassalanan agyz suwlaryna arzanladyş yglan edýär

«Dury çeşme» arassalanan agyz suwlaryna arzanladyş yglan edýär

10 ýyla golaý wagt bäri ilaty arassalanan agyz suwy bilen üpjün edip gelýän «Dury çeşme» hususy kärhanasy arzanladyş yglan edýär. Indi müşderiler kärhananyň 19 litrlik arassalanan agyz suwlaryny 14 manatdan däl-de, 12 manatdan alyp bilerler.

«Dury ýaşaýşyň gözbaşy» şygary astynda müşderilere ýokary hilli önümlerini hödürläp gelýän «Dury çeşme» HK arassalanan agyz suwunyň hem-de alkagolsyz gazlandyrylan içgileriň birnäçe görnüşlerini öndürýär. Kärhana suwuny tebigy «Altyýap» çeşmesinden alýar. Bu bolsa onuň jana şypa, gandyryjy aýratynlygynyň has-da ýokary bolmagynyň bir subutnamasydyr.
Islegiň barha artýandygyny nazara alyp, «Dury çeşme» HK goşmaça täze telefon belgilerini hem işe girizdi.
Müşderiler habarlaşmak üçin şu belgilere ýüz tutup bilerler: 71-77-68; 16-89-89; 12-34-34; 19-33-33.