Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy 65 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy 65 ýaş ýubileýi bilen gutlady

29-njy iýunda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy.

Prezident Wladimir Putin Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygyny doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, ähli asylly işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, taraplaryň özara tagallalary netijesinde türkmen-rus gatnaşyklarynyň ýyldan-ýyla täze many-mazmun bilen üstüniň ýetirilýändigini belledi. Söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky gatnaşyklar bilen bir hatarda parlamentara hyzmatdaşlygy hem işjeň ösdürilýär. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň şu ýylyň maý aýynda Aşgabatda geçirilen Parlamentara forumy kanunçykaryjy edaralaryň ugry boýunça özara peýdaly gatnaşyklary pugtalandyrmakda anyk ädim boldy.