266 müňden gowrak zyýaratçy haj parzyny ýerine ýetirmek üçin Saud Arabystanyna geldi

266 müňden gowrak zyýaratçy haj parzyny ýerine ýetirmek üçin Saud Arabystanyna geldi

25-nji iýuna çenli ýagdaýa görä, Medinede 95 194 zyýaratçy bardy. Bu barada Saud metbugat agentligine salgylanyp, Halkara habarlar agentligi “Kazinformyň” hususy korrespondenti habar berýär.

Patyşalygyň Haj we Umra işleri boýunça ministrliginiň maglumatlaryna görä, 215 müňe golaý zyýaratçy Medinedäki şazada Mohammed bin Abdulaziz adyndaky halkara howa menzili, ýene 17 müň adam gury ýer serhetleri arkaly geldi. 
Zyýaratçylaryň köpüsi Bangladeşden geldi, olaryň sany 12 müň adama ýetýär, onuň yzyndan Nigeriýa, Hindistan, Indoneziýa we Yrak gelýär.
171 müňe golaý zyýaratçy eýýäm Medineden çykyp, Mekgedäki mukaddes ýerlere tarap ugrady. Şu ýyl Saud Arabystany 1 mln adama zyýarat etmäge rugsat berdi, şeýle-de berk talaplary girizdi: zyýaratçylar 65 ýaşdan uly bolmaly däl we olaryň COVID-19-a garşy sanjym şahadatnamasy bolmaly. Mundan başga-da, lukmanlar zyýaratçylary meningokokk ýokanjyna garşy sanjym almaga çagyrdylar.
Haj bäş gün – Zu-l-hija musulman aýynyň 8-den 12-nji gününe çenli dowam edýär. Musulmanlaryň Aý senenamasynyň grigorian senenamasyndan 11 gün gysgadygy sebäpli, haj wagty her ýyl üýtgeýär. Bu ýyl ol 7 – 12-nji iýulda geçirilýär.