Bangladeşdäki suw joşmasynyň pidalarynyň sany 73 adama çenli artdy

Bangladeşdäki suw joşmasynyň pidalarynyň sany 73 adama çenli artdy

Güýçli çabga bolup inen tebigy betbagtçylykda Bangladeşiň dürli sebitlerinde 73 adam heläk boldy diýip, Anadolu habar berýär.  Ýurduň demirgazyk-gündogarynda ýerleşen Surma derýasynyň kenarýakasyndaky Silhet şäherine hasam uly zyýan ýetdi.  

Ýüzläp ilat şäherde gabalyp galdy. Eýýäm bir hepdeden köpräk wagt bäri şähere ynsanperwerlik kömegini eltip bolanok. 
Ýokary wezipeli işgär Možibur Rahmanyň sözlerine görä, Silhet şäherine 3 mln dollar möçberinde maliýe kömegi, şeýle hem 1400 tonna tüwi we 13 müň paket azyk önümleri berildi. 
Şonuň ýaly-da, Surma derýasynda suwuň derejesiniň peselýändigi, ýöne hindi ştatlarynyň içinden geçip, Bangladeşiň demirgazyk-gündogaryna baryp ýetýän Barak derýasynyň suwunyň welin, ýokary galýandygy barada aýdylýar.