Tesla milliardlarça dollar ýitirýär

Tesla milliardlarça dollar ýitirýär

Tesla Tehasdaky we Berlindäki täze zawodlar sebäpli milliardlarça dollar ýitgi çekýär diýip, kompaniýanyň ýolbaşçysy Ilon Mask aýdýar. Pul ýitgisine meýilleşdirilen önümçilik göwrümine çykmaga mümkinçilik bermeýän akkumulýator ýetmezçiligi we koronawirus ýaýrawy sebäpli Hytaýdan üpjünçiligiň kesilmegi sebäp bolýar. “Gigafabrikalar” üçin çykarylýan çykdajylar köp, ýöne netije ýok: häzir zawodlaryň ikisi-de “pul ýakmak üçin ägirt peçlere” meňzeýär diýip, Mask aýdýar. Onuň sözlerini Day.Az getirýär.

Maskyň sözlerine görä, iki zawod hem 2022-nji ýylyň başynda açylanyndan bäri çykarylýan elektrokarlaryň möçberini artdyrmak üçin doly güýjüne işleýär. Şeýle-de bolsa, meýilnamany ýerine ýetirmek başartmaýar. Berliniň golaýyndaky “Gigafabrika 4” 20-nji iýunda hepdede 1000 awtoulag kuwwatyna çykdy, aslynda bolsa, bu netijä aprel aýynda ýetmelidi.

Tehas ştatynyň Ostin şäherindäki fabrikada häzir az sanly awtoulag çykarylýar diýip, Mask belleýär. Onuň sebäpleriniň biri akkumulýatorlar üçin bölekleriň ýetmezçiligidir, onuň tapgyry COVID-19 ýaýrawy sebäpli Hytaýyň portunda saklanyp galdy.

Şol bir wagtyň özünde, Şanhaýdaky lokdaunlar sebäpli Hytaýdaky “Gigafabrikada” önümçiligi hem birnäçe hepde togtatmaly boldy. Uzak arakesme aprel aýynda HHR-de satuwyň 98% pese gaçmagyna getirdi.

Şular bilen baglylykda, Tesla geljek üç aýyň dowamynda işgärler ştatyny 10%-e çenli azaldar. Sagatlaýyn tölegleri bolan işgärleriň sanyny bolsa köpeltmek meýilleşdirilýär. Şeýlelik bilen, Tesla-nyň işgärleriniň umumy sany, takmynan, 3,5 göterim azalar, näçe adamyň işden çykaryljakdygyny Mask habar bermedi.