Serdar Berdimuhamedow Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi O.D.Kononenka doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

"Hormatly Oleg Dmitriýewiç, doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy kabul ediň" diýip döwlet Baştutany gutlag hatynda kosmonawta tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýarlyk, maşgala abadançylygyny, şeýle hem älem giňişligini özleşdirmekde alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.