Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýrana bardy

Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýrana bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni agşam Eýranyň paýtagtyna iki günlük resmi sapar bilen geldi.

IRNA agentliginiň habar bermegine görä, howa menzilinde Serdar Berdimuhamedowy Eýranyň ýol we şäher gurluşygy ministri Rostam Gasemi garşy aldy.
Iki ýurduň Prezidentleriniň resmi duşuşmak dabarasy Saadabad medeni-taryhy toplumynda geçiriler.
Saparyň barşynda Türkmenistanyň döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow eýranly kärdeşi Ebrahim Raisi bilen duşuşar. Gepleşikleriň netijeleri boýunça taraplar hyzmatdaşlyk hakynda birnäçe resminamalara gol çekerler.