Serdar Berdimuhamedow harby mekdepleriň uçurymlaryny gutlady

Serdar Berdimuhamedow harby mekdepleriň uçurymlaryny gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Harby akademiýasynyň, Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň, Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň, Serhet institutynyň, Milli howpsuzlyk institutynyň, Içeri işler ministrliginiň institutynyň we Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň harby-lukmançylyk fakultetiniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna 2021-2022-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli Gutlag iberdi.

Döwlet Baştutany Gutlagynda: «Siz eziz Diýarymyzyň harby howpsuzlygyny we çäkleriniň bitewüligini üpjün etmegiň harby-syýasy, harby-ykdysady we harby-strategik esaslaryny kesgitleýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Harby doktrinasynyň ýörelgelerini, maksatlaryny we wezipelerini gündelik harby gullugyňyzda pugta berjaý etmegi, raýatlarymyzyň asuda, bagtyýar durmuşyny, döredijilikli zähmetini, milli gymmatlyklarymyzy hem-de bähbitlerimizi goramagy, türkmen jemgyýetinde kanunçylygy, hukuk tertibini has-da pugtalandyrmagy mukaddes borç hasaplamalysyňyz» diýip belleýär.

«Siz özüňize ynanylan tabşyryklary ýerine ýetireniňizde, şöhratly ata-babalarymyzyň halallyk, pespällik, kiçigöwünlilik, mertlik, ar-namyslylyk, watanperwerlik ýaly asylly häsiýetlerine, ahlak sypatlaryna daýanmalysyňyz. Il-günüň abadançylygy ähli zatdan ileri tutulýan mukaddes topragymyzyň mert, edermen, lebzihalal, gujur-gaýratly ogullarydygyňyzy, Oguz hanyň, Görogly begiň, Çagry begiň, Togrul begiň, Alp Arslanyň, Soltan Sanjaryň, Jelaleddin Menguberdiniň, Keýmir serdaryň mynasyp nesilleridigiňizi hiç wagt ýatdan çykarmaly dälsiňiz» diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow harby mekdepleriň uçurymlarynyň bujogapkärli wezipeleriň hötdesinden geljekdiklerine pugta ynam bildirdi.