Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe hem-de ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Gutlag hatynda geçen ýyllaryň dowamynda ýurtlarymyzyň arasynda ruhy we medeni gymmatlyklara, deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklaryň, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mynasyp derejede ösdürilendigi hem-de yzygiderli giňeldilýändigi bellenilýär.

Döwlet Baştutany syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigini nygtap, Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky wagtyň synagyndan geçen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagy maksat edinýändigini tassyklady.