BMG Türkiýäniň halkara adynyň Türkiýe bilen çalşyrylmagyny makullady

BMG Türkiýäniň halkara adynyň Türkiýe bilen çalşyrylmagyny makullady

BMG Türkiýäniň ýurduň adyny daşary ýurt dillerinde hem üýtgemän, Türkiýe diýlip ýazylmagyny sorap ýüz tutan resmi haýyşyny kanagatlandyrdy. Bu barada AA-nyň habarçysyna BMG-niň Baş sekretarynyň metbugat sekretary Stefan Dýužarrik habar berdi.

Onuň sözlerine görä, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşe Türkiýäniň daşary işler ministrinden ýurduň halkara adyny üýtgetmek barada habar gelip gowşupdyr. Dýužarrik ýurduň adynyň üýtgedilmegi şu hat gowşan pursadyndan başlap güýje girýär diýip mälim etdi.
Şeýlelikde, mundan beýläk ähli halkara forumlarda we resmi hatlarda Türkiýe ady ulanylyp, ozalky etnonimler (Turkey, Turkei, Turquie we ş.m.) aradan aýrylar.