"Türkmenhimiýa" "Uzkimyoimpeks" kompaniýasy bilen şertnama baglaşar

"Türkmenhimiýa" "Uzkimyoimpeks" kompaniýasy bilen şertnama baglaşar

26-njy maýdaky Hökümetiň göçme mejlisinde döwlet Baştutanynyň garamagyna “Türkmenhimiýa” döwlet konserni bilen “Uzkimyoimpeks” jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiň arasynda degişli şertnamany baglaşmak hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Döwlet Baştutany Karara gol çekip, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işlere berk gözegçiligi üpjün etmegi, ýurdumyzda öndürilýän, sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilýän himiýa önümleriniň möçberlerini yzygiderli artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek boýunça öňde goýlan wezipeler bilen baglylykda, ýurdumyzyň himiýa senagatyny ösdürmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy.