Daşoguzda iri desgalaryň 48-siniň gurluşygy alnyp barylýar

Daşoguzda iri desgalaryň 48-siniň gurluşygy alnyp barylýar

Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň çäklerinde giň möçberli gurluşyk işleri alnyp barylýar. Olar barada Hökümetiň 26-njy maýda geçirilen göçme mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow hasabat berdi. 

Habar berlişi ýaly, düýpli maýa goýumlaryň hasabyna bu sebitde binalaryň we desgalaryň jemi 48-siniň gurluşyk işleri amala aşyrylýar, şolaryň 20-si durmuş maksatly, 28-si bolsa önümçilik maksatly desgalardyr. Şu ýyl 7 desgany we binany ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, 600 orunlyk 2 sany orta mekdebiň, 240 orunlyk çagalar bagynyň hem-de çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň, ýolagçy awtomenziliniň gurluşyklary güýçli depginde alnyp barylýar.

Daşoguz welaýat häkimliginiň hem-de raýatlaryň buýurmasy esasynda ilaty ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek boýunça meýilnamalaryň çäklerinde 4 gatly, 16 we 24 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 35-siniň gurluşygy dowam edýär.

Energetika ministrligi tarapyndan ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamany durmuşa geçirmek maksady bilen, güýjenmesi 500 kilowolt bolan Balkan — Daşoguz ugry boýunça ýokary woltly asma elektrik geçirijiniň hem-de beketleriň gurluşyk işleri ýokary depginde dowam edýär. Welaýatyň oba ýerlerinde, şäherçelerde, etraplardaky şäherlerde we etrap merkezlerinde içerki awtomobil ýollaryny gurmak hem-de hereket edýänleriniň durkuny täzelemek boýunça işler ýaýbaňlandyryldy.