Gurbanguly Berdimuhamedow ABŞ-ly işewürler bilen gepleşikleri geçirdi

Gurbanguly Berdimuhamedow ABŞ-ly işewürler bilen gepleşikleri geçirdi

25-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürler geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart we “Nicklaus Companies” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory, direktorlar geňeşiniň agzasy Jon Riz bilen duşuşdy. 

Işewürler ABŞ-nyň işewür toparlarynyň ýurdumyzyň döwlet we telekeçilik düzümleri bilen ýakyn aragatnaşyklaryň ýola goýulmagyna, ynanyşmak hem-de deňhukuklylyk ýörelgelerinde ýola goýulýan gatnaşyklaryň geriminiň giňeldilmegine aýratyn gyzyklanma bildirýändikleri barada aýdyp, geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny pugtalandyrmaga taýýardyklaryny beýan etdiler.
“Türkmenistan — ABŞ” işewürler geňeşiniň işi, hyzmatdaşlygy geljekde-de ösdürmek boýunça meýilnamalar, ileri tutulýan ugurlarda özara gyzyklanma bildirilýän, hususan-da, energetika, maliýe ulgamlarynda, oba hojalygynda we sanly ulgamda, sport ugry boýunça  häzirki we geljegi uly bilelikdäki taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy.