Gurbanguly Berdimuhamedow “Interbudmontažyň” ýolbaşçysy bilen täze taslamalary maslahatlaşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow “Interbudmontažyň” ýolbaşçysy bilen täze taslamalary maslahatlaşdy

25-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petruk bilen duşuşdy. Söhbetdeşligiň dowamynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamasynyň çäklerinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy, ol paýtagtymyzy hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny gurşap alýan we düzümleri toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga, öňdebaryjy tehnologiýalary, täzeçil çözgütleri işjeň ornaşdyrmaga gönükdirilen durmuş-ykdysady strategiýa bilen şertlendirilendir. 

Işewür senagat we raýat ugurly gurluşyklaryň dürli pudaklarynda ýöriteleşen “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmaga gyzyklanýandygy hem-de ähli tejribesini, mümkinçiligini hödürlemäge taýýardygyny aýdyp, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň geljekde-de hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine ýetirmäge örän jogapkärli çemeleşjekdigine ynandyrdy.