Ethereum kriptowalýutasyny döreden Buterin milliarder bolmagyny bes etdi

Ethereum kriptowalýutasyny döreden Buterin milliarder bolmagyny bes etdi

2021-nji ýylyň maýynda Ethereum-y döreden Witalik Buterin iň ýaş kriptowalýuta milliarderi bolmagy başarypdy. Häzir bolsa, 2022-nji ýylyň maýynda, efiriň bahasy 1,8 müň dollara çenli aşak düşdi, şonuň üçinem ýaş ýigidiň baýlygy 850 mln dollar boldy.

Witalik Buterin öz Twitterinde milliarder derejesini ýitirendigi hakynda habar berdi. Ol ýazgysyny şeýle soňlady: "Trollar üçin şuny nygtaýan: ýok, Ethereum ýalňyşlyk bolmandy". Buteriniň twiti Teslanyň we Amazonyň esaslandyryjylary Ilon Mask bilen Jeffa Bezosyň onuň sosial torlardaky işeňňirligi barada ýazanlaryna jogap boldy. 
2021-nji ýylyň maýynda Ethereumyň bahasy birinji gezek 3000 dollardan geçdi. Şonuň  üçin 28 ýaşly Buteriniň baýlygy 1,09 mlrd boldy. Täzeligiň çap edilen pursadynda efiriň bahasy 1980 dollar töweregidi. Bu 2021-nji ýylyň iýunyndan bäri iň pes derejedir.
Diňe bir Ethereumyň däl, eýsem, beýleki kriptowalýutalaryň hem, şol sanda bitkoýnyň hem arzanlaýandygyny bellemegimiz gerek.