Oba hojalyk ministrliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyndan çykdajylary tölemek hakyndaky Çözgüt kabul edildi

Oba hojalyk ministrliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyndan çykdajylary tölemek hakyndaky Çözgüt kabul edildi

Häzirki wagtda degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyndan önüm öndürijilere ýerine ýetirilen hyzmatlaryň hem-de goýberilen harytlaryň bahasynyň möçberlerine berilýän ýeňilligiň öwezini dolmak üçin taýýarlanylan resminamalar seljerildi. 

Şunuň bilen baglylykda, Hökümetiň 19-njy maýdaky mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew hormatly Prezidentiň garamagyna Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyndan çykdajylary tölemek hakyndaky Çözgüdiň taslamasyny hödürledi. Prezident Serdar Berdimuhamedow, ilkinji nobatda, obasenagat toplumyny okgunly ösdürmegiň wezipelerini çözmek bilen baglanyşykly döwlet syýasatynyň möhüm ugurlaryna ünsi çekdi we degişli Çözgüde gol çekip, bu resminamadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şeýle-de hasabatda nygtalyşy ýaly, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň buýurmasy esasynda Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebiniň hem-de Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň binalary gurulýar. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylda bu iki desganyň ulanmaga berilmegi bilen, täze iş orunlary dörediler.