Serdar Berdimuhamedow Awstraliýa Arkalaşygynyň General-gubernatoryny gutlady

Serdar Berdimuhamedow Awstraliýa Arkalaşygynyň General-gubernatoryny gutlady

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Awstraliýa Arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Awstraliýa Arkalaşygynyň General-gubernatory Dewid Jon Hýorlä tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Serdar Berdimuhamedow hatynda döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga hem-de özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady, şeýle hem ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalar netijesinde iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.
Türkmenistanyň Prezidenti ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, General-gubernator Dewid Jon Hýorlä berk jan saglyk, bagtyýarlyk, rowaçlyk, Awstraliýa Arkalaşygynyň halkyna bolsa ösüş we abadançylyk arzuw etdi.