Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeler we gant şugundyrynyň tohumy satyn alnar

Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeler we gant şugundyrynyň tohumy satyn alnar

Hökümetiň 6-njy maýda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde döwlet Baştutanynyň garamagyna “Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeleri hem-de gant şugundyrynyň tohumyny satyn almak hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hödürlenen Karara gol çekip we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şeýle-de döwlet Baştutany wise-premýer E.Orazgeldiýewe gözegçilik edýän ministrliginiň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup, daýhan birleşikleriniň işini ýerinde görmegi tabşyrdy we oba hojalygyny özgertmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň amala aşyrylyşy bilen tanşyp, olara zerur bolan kömegi bermegiň möhümdigini nygtady.