Medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýer käýinç aldy

Medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýer käýinç aldy

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmedowa Mährijemal Mekandurdyýewna käýinç yglan edildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow 6-njy maýda geçirilen Hökümet mejlisinde bu baradaky degişli Buýruga gol çekip, medeni mirasymyza degişli desgalaryň kada laýyk saklanmagy bilen baglanyşykly meselelere gözegçiligiň güýçlendirilmelidigini belledi we ulgamda alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly meselelere ýarym ýylyň jemleri boýunça serediljekdigini aýtdy.