Söwda ulgamyndaky parahorluklar üçin wise-premýer Gylyjowa berk käýinç berildi

Söwda ulgamyndaky parahorluklar üçin wise-premýer Gylyjowa berk käýinç berildi

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaltmak boýunça berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi we garamagyndaky söwda ulgamynyň edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Gylyjow Çary Baýramowiçe berk käýinç yglan edildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 6-njy maýda geçirilen Hökümet mejlisinde gol çeken Buýrugyna laýyklykda, ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.