Türkmenistanda içerki howa gatnawlary tutuşlygyna, halkara uçuşlar tapgyrlaýyn açylýar

Türkmenistanda içerki howa gatnawlary tutuşlygyna, halkara uçuşlar tapgyrlaýyn açylýar

25-nji maýdan başlap ýurdumyzyň içinde howa gatnawlary açylar we ähli welaýat merkezlerinden Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlary guralar. Şeýle hem dünýäde СOVID-19 ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymlarynyň gurşawynyň ýokarydygyny göz öňünde tutup, Birleşen Arap Emirliklerine we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Frankfurt şäherine howa gatnawy hepdede bir gezek, pandemiýadan ozalky alnyp barlyşy ýaly ýola goýlar. Bu barada Hökümetiň 6-njy maýda sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde habar berildi.

Hususan-da, dünýäde pandemiýa bilen bagly ýagdaýlaryň peselip başlandygy we köp döwletlerde öňüni alyş çäreleriniň tapgyrlaýyn gowşadylandygy barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatlary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň täzelikleri düýpli öwrenildi. Şunuň bilen baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hünärmenleri birnäçe teklipleri hödürlediler.

Döwlet Baştutany teklipleri makullap, halkymyzyň saglygyny we abadançylygyny üpjün etmek maksady bilen, zerur bolan öňüni alyş çärelerini geçirmek arkaly bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi.