ÝUNESKO boýunça milli toparyň Sekretariatynyň täze Düzgünnamasy tassyklanyldy

ÝUNESKO boýunça milli toparyň Sekretariatynyň täze Düzgünnamasy tassyklanyldy

5-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň Sekretariaty hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.

Mälim bolşy ýaly, bu topar BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy bilen ulgamlaýyn esasda hyzmatdaşlyk etmek maksady bilen, 1997-nji ýylda döredildi. 2020-nji ýylda onuň Düzgünnamasynyň rejelenen görnüşi kabul edildi hem-de düzümi täzelendi. 23-nji aprelde toparyň nobatdaky mejlisi geçirilip, onuň dowamynda toparyň Sekretariatynyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikdäki işini düzgünleşdirmek maksady bilen, degişli Düzgünnamanyň taslamasy taýýarlanyldy we tassyklamak üçin teklip edildi.