Türkmenistanyň wekiliýeti onlaýn usulda Bütindünýä tokaý kongresine gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti onlaýn usulda Bütindünýä tokaý kongresine gatnaşdy

2-nji maýda Seul şäherinde ministrler derejesindäki XV Bütindünýä tokaý kongresi öz işine başlady. Bu halkara maslahata dünýäniň 144 ýurdundan degişli pudaklaryň ministrleri, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, ylmy jemgyýetçiligiň agzalary, Seul şäherinde işleýän daşary ýurtlaryň ilçileri we diplomatlary, şeýle-de habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň wekiliýeti bu foruma sanly ulgam arkaly gatnaşýar.

Kongresiň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriň we Koreýa Respublikasynyň oba hojalyk pudagynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda “Koreýa Respublikasynyň we Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň arasynda ýokary derejedäki duşuşyk” atly plenar mejlis geçirildi. Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň sanly ulgam arkaly çykyşynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ekologiýa diplomatiýasyny öňe sürmek bilen ähli ulgamlarda “ýaşyl” ykdysadyýet ýörelgeleriniň giňden ornaşdyrmak hem-de daşky gurşawy goramak döwlet syýasatynyň iň möhüm ugurlarynyň biridir diýip belledi.