Coca-cola birbada üç sany oýun gurluşyny çykardy

Coca-cola birbada üç sany oýun gurluşyny çykardy

Coca-cola sähelçe wagt mundan öň öz çykarýan gazly suwunyň täze bir görnüşini — Coca-cola Byte-ty hödürledi. Indi bolsa kompaniýa geýmerler üçin birbada üç dewaýsy goýbermek maksady bilen SCUF Gaming bilen birleşdi.

Birinji gurluş — SCUF Reflex Pro Byte geýmpad. Ol plastikden ýasalan, onuň esasy reňki — dürli öwüşginli benewşe. Kontrolýoryň yzky bölegi goşmaça triggerler bilen enjamlaşdyrylan.

Ikinji dewaýs — SCUF H1 Byte garniturasy. Onuň esasy reňki bolsa gara, şol bir wagtda gapdal wstawkalarynda benewşe öwüşginli Coca-cola diýen ýazgy bar. Ulanyjy gurluşyň gapdal wstawkalaryny aýryp we çalşyp hem bilýär — olary kompaniýanyň şereket dükanlaryndan satyn almak bolýar.

Kollaborasiýanyň çäklerinde goýberilen ýene bir täzelik — CORSAIR K85 Byte ultraykjam mehaniki klawiatura. Modeliň tapawutly aýratynlygy — Space düwmesinde Coca-cola logotipiniň bolmagy.

Gurluşlaryň bahalary barada aýdylanda bolsa, olar beýlebir arzanam däl:  SCUF Reflex Pro Byte — 249,99 dollar, SCUF H1 Byte — 149,99 dollar we SCUF CORSAIR K85 Byte — 129,99 dollar.