Aşgabada ýene bir halkara güwänama berildi

Aşgabada ýene bir halkara güwänama berildi

BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy tarapyndan «Şäherlerdäki baglar» atly başlangyja bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänama berildi. Bu baradaky BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasyndan gelip gowşan hoş habary 22-nji aprelde sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanynyň ýetirdi.

Bellenilişi ýaly, «Şäherlerdäki baglar» atly başlangyç Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edildi. Bu başlangyja bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine berlen halkara güwänama BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretaryndan gelip gowuşdy.

Döwlet Baştutany şatlykly waka bilen türkmenistanlylary tüýs ýürekden gutlap, köp ýyllaryň dowamynda hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň  başlangyçlary esasynda Türkmenistanda 145 milliondan gowrak bag nahalynyň ekilendigini, bu işiň ýurdumyzda aýratyn howa zolaklarynyň emele gelmegini üpjün edendigini, sebitde arassa howanyň ýokary derejede bolmagyna ýardam berendigini nygtady.