Hyundai sürüjiniň gözüni skaner etmäge patent aldy

Hyundai sürüjiniň gözüni skaner etmäge patent aldy

Eýýäm şu wagt käbir ulaglar sürüjini barmak yzyndan tanamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylýar. Meselem, Toyota Land Cruiser 300-iň täze neslinde we Genesis GV70 krossowerinde şeýle opsiýa bar. Ýöne Hyundai has ileri gitmegi ýüregine düwdi we ABŞ-da sürüjiniň gözüniň nemli bardasyny skaner etmäge mümkinçilik berýän ulgama patent aldylar diýip, The Drive neşiri habar berýär.

Gözüň nemli bardasy gaýtalanmasyz hasaplanýar (emma nazaryýetde gabat gelme bolup biler). Ýöne, barmak yzynyň skanerinden tapawutlylykda, munda tanamaklygy galtaşmazdan edip bolar - mysal üçin, sürüjä panele seretmek ýeterlik, şundan soň ulag eýesini tanap, hereketlendirijini işleder.
Dogry, bärden gaýdýan bir ýeri hem bar - ulagyny otlamazdan ozal sürüji, mysal üçin, Günden goraýan äýnegini çykarmaly bolar. Ýöne pikirlenseň, bu kyn işem däl. Aýratynam, şu ulgam arkaly ulagyň alnyp gaçylmadan goraglylygy ýokary bolar.
Ozal Hyundai-iň sürüjini ýüzünden tanamak ulgamyny işläp taýýarlandygyny bellemek gerek. Täze Face Connect tehnologiýasyny, ilki bilen, baýraklyk Genesis  ulaglaryna goýmakdan başlarlar.