Balkanda geçirilen at çapyşygynyň ýeňijisi ýeňil awtoulag bilen sylaglandy

Balkanda geçirilen at çapyşygynyň ýeňijisi ýeňil awtoulag bilen sylaglandy

21-nji aprelde Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi. Dabaralar Balkan atçylyk sport toplumynda däp bolan at çapyşyklar bilen başlandy.

Baýramçylyk at çapyşyklaryna atşynaslar, halkymyz üçin däbe öwrülen bu ajaýyp sport görnüşiniň köp sanly janköýerleri ýygnandylar. Ýaryşyň maksatnamasyna ýetginjek, uly ýaşly hem-de halypa çapyksuwarlaryň arasynda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň bedewleriniň gatnaşmagynda 8 çapyşyk girizildi.
1000 metr aralyga birinji çapyşykda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna wekilçilik edýän ýetginjek çapyksuwarlar ýaryşa goşuldylar. Ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda Lebap welaýat häkimliginiň Näzik atly bedewini çapan Y.Gurbanow ýeňiji boldy.
Soňra welaýatlaryň her birinden we Aşgabat şäherinden ussat çapyksuwarlar gezekli-gezegine 1400 metr aralyga bellenen 6 çapyşyga gatnaşdylar.
Jemleýji çapyşyga ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan halypa çapyksuwarlar gatnaşdylar. Olar bu ýaryşda haýsy aty çapyp ýaryşa gatnaşjakdyklaryny kesgitlemek üçin bije atyşdylar. Halypa çapyksuwarlar nesibesinden çykan bedewe atlanyp, ýaryşa goşuldylar. Şunda Ahal welaýatyna degişli Gyzylmeýdan diýen at ýeňiji boldy. Onuň çapyksuwary B.Sapargylyjowdyr.

Baýramçylyk at çapyşyklarynyň ýeňijilerine dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly baýraklar we sowgatlar gowşuryldy.
Türkmenistanyň Prezidentiniň baş baýragyna — ýeňil awtoulaga halypa çapyksuwarlaryň arasynda geçirilen jemleýji çapyşygyň ýeňijisi B.Sapargylyjow mynasyp boldy.