Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ХIII mejlisi geljek ýyl Aşgabatda geçiriler

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ХIII mejlisi geljek ýyl Aşgabatda geçiriler

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny mundan beýläk-de dünýä ýaýmak we atşynaslyk sungatyny ösdürmek bu ugurda öňdebaryjy tejribeleri atçylyk pudagyna giňden ornaşdyrmak maksady bilen, şeýle hem assosiasiýanyň Müdiriýetiniň teswirnamasyna laýyklykda, assosiasiýanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kararlara gol çekdi.

Resminamalara laýyklykda:

  • Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna daşary ýurtlaryň degişli raýatlaryny kabul etmek;
  • Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna Türkmenistanyň degişli raýatlaryny kabul etmek;
  • Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ХIII mejlisini 2023-nji ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäherinde geçirmek bellenildi.