Türkmenistanyň Prezidenti Palestinanyň Liderini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Palestinanyň Liderini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Palestina Döwletiniň Prezidenti Mahmud Abbasa we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Palestina Döwletiniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Döwlet Baştutany hatynda ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga we özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady hem-de ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalar esasynda mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistan bilen Palestina Döwletiniň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 17-nji aprelinde ýola goýuldy. Şunlukda, Palestina Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny ilkinjileriň hatarynda ykrar edip, resmi ýagdaýda ikitaraplaýyn gatnaşyklara badalga beren ýurtlaryň biri boldy. Häzirki güne çenli türkmen-palestin hyzmatdaşlygynyň şertnama-hukuk binýadyny emele getirýän resminamalaryň 7-si bolup, olara Palestina Döwletiniň Prezidenti Mahmud Abbasyň 2016-njy ýylyň 13 — 15-nji noýabrynda Türkmenistana amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde gol çekildi.