Toyota dünýädäki awtomobil önümçiligini 10% azaldar

Toyota dünýädäki awtomobil önümçiligini 10% azaldar

Ýaponiýanyň iň uly awtokonserni Toyota Motor şu ýylyň maý aýynda dünýädäki zawodlarynda awtomobil önümçiligini 700 müňe çenli ýa-da ilkibaşda meýilleşdirilen derejeden 10% azaldar. Bu barada Nikkei gazeti habar berýär diýip, TASS belleýär.

Şol bir wagtyň özünde, Ýaponiýanyň içindäki kärhanalarda awtomobil önümçiligi, takmynan, 200 müň birlik azalar. Şeýle-de, maý aýynda Toyota-nyň daşary ýurtlardaky zawodlarynda konweýerlerden 500 müň awtomobil çykmaly, bu bolsa çak edileninden 100 müň birlik azdyr.

Neşiriň bellemegine görä, şeýle tendensiýanyň sebäbi Ukrainada ýörite harby hereketleri başlandan soň üpjünçilik zynjyrynyň bozulmagy, şeýle-de käbir ýurtlarda, şol sanda Hytaýda koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäklendirmeleriň gaýtadan girizilmegi boldy.

2021-nji ýylda Toyota 10 495 548 awtomobil satdy, bu hem dünýäde iň ýokary görkeziji boldy. Şol bir wagtyň özünde, täze awtomobilleriň önümçiligi 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 9,4% ýokarlandy we 10 076 246 birlige ýetdi.