Astronawt Wande Haý HKS-de bolmak boýunça ABŞ-nyň rekordyny täzeledi

Astronawt Wande Haý HKS-de bolmak boýunça ABŞ-nyň rekordyny täzeledi

Astronawt Mark Wande Haý bir uçuşyň dowamynda Halkara kosmos stansiýasynda (HKS) bolmagyň dowamlylygy boýunça ABŞ-nyň rekordyny täzeledi. ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça edarasynyň (NASA) habar bermegine görä, 30-njy martda bu möhlet 355 gün boldy.

“NASA-nyň astronawty Mark Wande Haý we “Roskosmosyň” iki kosmonawty Anton Şkaplerow bilen Pýotr Dubrow HKS-de missiýalaryny tamamladylar we “Soýuz MS-19” kosmos gämisi “Rasswet” modulyndan üstünlikli arany açandan soň, Ýere dolanmak üçin ýola düşdüler” – diýip, Milli edaranyň saýtynda bellenilýär.

Habar berlişi ýaly, 2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde “Soýuz MS-18-de” Halkara kosmos stansiýasyna gelen Wande Haý watandaşy Skott Kelliň 2013-nji ýylyň 2-nji martynda goýan rekordyny täzeledi. Skott Kell stansiýada ondan 15 gün az boldy. 

NASA astronawtyň bir uçuşyň dowamynda HKS-de bolan 355 gününiň içinde stansiýanyň Ýeriň daşyna 5680 aýlaw edendigini we jemi 240 mln km-den gowrak ýoly geçendigini hasaplady. Amerikaly astronawt üçin bu eýýäm orbita ikinji uçuş boldy, umumylykda ol kosmosda 523 gün boldy.

“Roskosmosyň” maglumatlaryna görä, bir uçuşyň dowamynda orbital stansiýada bolmagyň dowamlylygy boýunça dünýä rekordy russiýaly Waleriý Polýakowa degişli. Ol “Mir” toplumynda 437 gün boldy (1994-nji ýylyň ýanwar aýyndan 1995-nji ýylyň mart aýyna çenli).