Braziliýada ýaşaýyş jaý töleglerini bitkoinde amala aşymaga rugsat berler

Braziliýada ýaşaýyş jaý töleglerini bitkoinde amala aşymaga rugsat berler

Braziliýanyň bir şäherinde ýaşaýyş jaýy üçin hasaplaşyklary bitkoinde geçirmäge rugsat berler — raýatlar şäheriň gozgalmaýan emlägine salgydy kriptowalýutada töläp bilerler. Şeýle karara Rio-de-Žaneýronyň häkimiýeti geldi, degişli düzedişler kanunçylyga 2023-nji ýylda giriziler diýip, ýolbaşçylygyň press-relizinde habar berilýär.

Kriptowalýutany brazil realyna konwertasiýa etmeklik bilen ýöriteleşdirilen kompaniýa meşgullanar, haýsy kompaniýadygy heniz anyk aýdylanok. Şeýlelikde, häkimlik balansynda sanly aktiwleri saklamaz. Şäheriň ýolbaşçylygynyň wekili Pedro Paulonyň sözlerine görä, geljekde beýleki hyzmatlary hem, meselem, taksi üçin bitkoinde tölemäge mümkinçilik dörär. Rio şäheri Braziliýada kriptowalýutada umumy kabul edilen tölegleri geçirmäge başlajak ilkinji şäher bolar. Mundan başga-da, Rionyň häkimiýeti Kriptoinwestisiýalar boýunça munisipal komitetiň dörediljekdigini mälim etdi. Bu komitet sanly aktiwleriň ekoulgamyna goýulýan potensial inwestisiýalaryň töwekgelçiliklerine we girdejilerine baha bermek bilen meşgullanar. Şeýle-de, şäheriň ýolbaşçylygy unikal tokenler sektorynyň (NFT) ösüşine bagyşlanan pikir aýdyşmalary geçirmegi göz öňünde tutýar. Şeýle çäreleriň birinde şo taýdaky gözel ýerleriň şekili siňdirilen NFT-ni ulanyşa goýbermek barada häkimligiň teklibini ara alyp maslahatlaşarlar.