Saud Arabystany ýurdy doly açmaga tarap soňky ädimini ätdi

Saud Arabystany ýurdy doly açmaga tarap soňky ädimini ätdi

Saud Arabystany daşary ýurtly syýahatçylar üçin ýurda gelenlerinde wiza bermegiň döwlet maksatnamasyny gaýtadan dikeltdi. Bu barada Saudi Press Agency neşiri ýazýar diýip, Day.Az belleýär.

Şeýlelikde, ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň, Şengen zolagynyň açyk wizalary bolanlar ýurda gelenlerinde ýyllyk giriş resminamasyny güýje girizip bilýärler – munuň üçin Saud Arabystanyna milli gatnadyjylaryň biriniň gatnawy bilen gelmeli (Saudia, Flynas ýa-da Flyadeal) we eger COVID-19 bilen keselleseň ýörite ätiýaçlyk polisini almaly. Mundan başga-da, howa menzilinde wizany e-visa maksatnamasyna gatnaşýan ýurtlaryň raýatlary hem alyp biler. 

“Ýurda gelnende wiza bermek maksatnamasyny gaýtadan dikeltmek Saud Arabystanynyň açyklygyň pandemiýadan öňki derejesine gaýdyp gelmeginde soňky ädim bolup, ony dynç alyş, iş we dini gezelençler üçin dünýäniň iň elýeterli ugurlarynyň birine öwürýär” – diýip, ýurduň syýahatçylyk ministri Ahmed al-Hatib aýdýar.