Raşid Meredow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Yslamabatda geçirilen mejlisine gatnaşdy

Raşid Meredow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Yslamabatda geçirilen mejlisine gatnaşdy

22-23-nji martda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Raşid Meredow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň (DIMG) Yslamabatdaky Parlament binasynda geçirilen 48-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Pakistanda saparda boldy.

Musulman ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň her ýyl geçirilýän duşuşygy «Agzybirligiň, adalatyň hem-de ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlygyň bina edilmegi» şygary astynda geçýär. DIMG-niň 48-nji mejlisiniň başynda başlyklyk Pakistana geçirildi. Giriş mejlisinde Pakistanyň Premýer-ministri Imran Han, YHG-nyň Baş sekretary Hisseýn Brahim Taha çykyş etdiler. Sebitleýin toparlaryň adyndan mejlisde Gazagystanyň (Aziýa topary), Tunisiň (Arap topary), Nigeriýanyň (Afrika topary) wekiliýetleriniň ýolbaşçylary çykyş etdiler.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy öz çykyşynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijeleri barada habar berdi we Türkmenistana beren goldawy hem-de geçen saýlaw prosesiniň çäklerindäki monitoring işlerine YHG-nyň synçylarynyň işjeň gatnaşmagy babatda Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna minnetdarlyk bildirdi.

Owganystany goldamak meselesinde Türkmenistanyň garaýyşlarynyň owgan meseleleriniň syýasy, ykdysady we ynsanperwer aýratynlyklarynyň bitewüligine düşünmeklige esaslanandygy bellenildi. Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy halkara ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň has hem ösdürilmeginiň zerurlygyna aýratyn üns çekip, foruma gatnaşyjylara Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda şu ýylyň awgustynda Türkmenistanda geçiriljek deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ulag ministrleriniň maslahaty barada habar berdi.