Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýdaky uçar heläkçiligi zerarly Si Szinpine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýdaky uçar heläkçiligi zerarly Si Szinpine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň günorta sebitinde ýolagçy uçarynyň heläkçilige uçramagy hem-de bu betbagtçylygyň köp sanly adam pidalaryna getirmegi zerarly gynanç hatyny iberdi.        

Ýeri gelende bellesek, dünýäniň habar beriş serişdeleri 21-nji martda «China Eastern Airlines» awiakompaniýasyna degişli bolan Boeing 737 ýolagçy uçarynyň Hytaýyň Guansi-Çžuan awtonom sebitinde heläkçilige uçrandygy baradaky maglumaty ýaýratdy. Uçar ýere gaçandan soňra, ol ýerdäki tokaýda ýangyn başlady. Uçarda ekipažyň 9 agzasy hem-de ýolagçylaryň 123-si bardy. Hytaýyň degişli gulluklary uçaryň heläk bolan ýerinde entek olaryň hiç birini hem tapmaýandygyny habar berýärler.

Çaklamalara görä, uçaryň hereketlendirijisinde näsazlyk ýüze çykyp, uçarmanlar howa gämisini dolandyryp bilmändirler.