Garagum derýasynyň kenarynda Milli bahar baýramynyň dabaralary geçirildi

Garagum derýasynyň kenarynda Milli bahar baýramynyň dabaralary geçirildi

21-nji martda Türkmenistanda türkmen halkynyň gadymy hem müdimi baýramy bolan Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar geçirildi. Baýramçylyk dabaralary paýtagtymyzda, Garagum derýasynyň kenarynda guraldy.

Bu ýerde ak öýler dikilip, toý gazanlary ataryldy. Halkymyzyň ekerançylyk medeniýetinden, durmuşyndan söz açýan sergiler guraldy. Ýaşyl maýsalar, milli tagamlarymyz, şol sanda semeni Nowruz baýramynyň bezegine öwrüldi. Bu ýerde toý tagamlary, türkmen topragynyň  bereketli naz-nygmatlary hödür-kerem edildi.

Teatr artistleri halk döredijiligine, Gündogar ylmyna we edebiýatyna esaslanyp, täze güni wasp edýän çykyşlary ýerine ýetirdiler. «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlary has-da täsirli boldy. Ýaşlar hiňňildikde uçdular, küşt depip, gazal aýtdylar.

Türkmen milli göreşiniň we beýleki milli sport oýunlarynyň ýaryşlarydyr görkezme çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Merkezi sahnada ýurdumyzyň tanymal aýdymçylarynyň, tans we folklor toparlarynyň gatnaşmagynda taýýarlanan baýramçylyk konserti geçirildi.