Serdar Berdimuhamedow: «Halkara gatnaşyklarda Türkmenistan ozalky syýasy garaýyşlarynda galýar»

Serdar Berdimuhamedow: «Halkara gatnaşyklarda Türkmenistan ozalky syýasy garaýyşlarynda galýar»

«Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder» diýip, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 19-njy martda resmi taýdan wezipä girişmek dabarasynda sözlän sözünde aýtdy.

«Halkara gatnaşyklarda Türkmenistan ozalky syýasy garaýyşlarynda galýar. Biziň döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyna, hereket edýän ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn halkara ylalaşyklaryna, şertnamalara hem-de konwensiýalara laýyklykda, öz halkara borçnamalaryny doly ýerine ýetirer. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş banky we beýleki halkara maliýe-ykdysady guramalar bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkider» diýip, döwlet Baştutany ýurduň dünýäniň ähli ýurtlary we halklary üçin açykdygyny, olar bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we ylym-bilim ulgamlarynda gatnaşyklary geljekde-de ösdürmegi maksat edinýändigini belledi.