Serdar Berdimuhamedow Ispaniýanyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow Ispaniýanyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby, Ispaniýanyň Patyşasy Filipp VI we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Ispaniýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

«Türkmenistan ikitaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmegine uly gyzyklanma bildirýär» diýip, döwlet Baştutany gutlag hatynda belledi we ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň geljekde hem iki halkyň bähbidine ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.