Kosmonawt Oleg Kononenko: «Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşmaga örän şat bolardym»

Kosmonawt Oleg Kononenko: «Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşmaga örän şat bolardym»

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, kosmos işleri boýunça “Roskosmos” Döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny iberdi.

«Saýlawlaryň demokratik, açyklyk we adalatlylyk ýörelgeleri esasynda geçendigini köp sanly daşary ýurtly synçylar tassykladylar. Saýlawlar ýurduňyzyň mundan beýläk-de halkara ornunyň pugtalandyrylmagy, ykdysadyýetiň we durmuş ulgamynyň ösdürilmegi, Siziň ajaýyp topragyňyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegi üçin ses beren Türkmenistanyň raýatlarynyň jogapkärçiliginiň, pähim-paýhasynyň we öňdengörüjiliginiň aýdyň beýany boldy» diýmek bilen, Oleg Kononenko Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözüljekdigine hem-de geljekki 30 ýyl üçin ösüşiň strategik maksatlaryna ýetiljekdigine pugta ynam bildirip, «Ata Watanymyzyň — Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň öňe gitmegine goşant goşmaga hemişe taýýardyryn hem-de Siziň bilen duşuşyga örän şat bolardym» diýip, gutlagyny jemledi.