Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy bilen duşuşdy

Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy bilen duşuşdy

10-njy martda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynda Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrymy kabul etdi.

Türkmen Lideri döwletara gatnaşyklar baradaky meselä degip geçip, strategik häsiýetli uzak möhletleýin türkmen-türk hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, dost-doganlyk gatnaşyklary esasynda yzygiderli we işjeň ösdürilýän türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň hemişe özara hormat goýmak, doly düşünişmek we birek-birege ýakyndan goldaw bermek tejribesine eýerýändigi kanagatlanma bilen nygtaldy.

Bellenilişi ýaly, Türkiýede türkmen Lideriniň alyp barýan köptaraply işlerine, geçirýän giň gerimli özgertmelerine ýokary baha berýärler we goldaýarlar, şol özgertmeler türkmenistanlylaryň durmuşyny düýpli özgertdi hem-de türkmen döwletiniň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine, onuň halkara derejedäki abraýynyň artmagyna kuwwatly itergi berdi.

Şeýle hem myhman 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlarynyň Türkmenistana hem-de türkmen halkyna abadançylyk getirmegini arzuw etdi.