Köp çagaly enelere «Ene mähri» ady dakylar, döwrebap öýler sowgat berler

Köp çagaly enelere «Ene mähri» ady dakylar, döwrebap öýler sowgat berler

4-nji martda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow köp çagaly enelere «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permana gol çekdi we ýerli häkimliklere bu resminamany ýerine ýetirmek üçin degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen enelere Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyz boýunça täze gurlan döwrebap öýleri sowgat bermek barada karara gelnendigini habar berip, häkimliklere 8-nji mart baýramy mynasybetli zenanlara sowgatlaryň, mynasyp bolan enelere sylaglaryň we sowgat berlen ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.