Dalaşgär Serdar Berdimuhamedow balkanly saýlawçylar bilen duşuşdy

Dalaşgär Serdar Berdimuhamedow balkanly saýlawçylar bilen duşuşdy

28-nji fewralda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde ýurdumyzyň Demokratik partiýasyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy.

 “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Deňiz söwda floty” ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň baş hünärmeni E.Matdyýew ýygnananlary Serdar Berdimuhamedowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy hem-de onuň şahsy, işeňňirlik we ýokary derejeli hünärmen hökmündäki häsiýetlerini belledi. Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär saýlawçylaryň öňünde çykyş etdi hem-de saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen tassyklanan «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan» gelip çykýan wezipeleriň ileri tutulýan ugurlarynyň birnäçesini belläp geçdi.

Duşuşykda iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär ýygnananlaryň sowallaryna jogap berip, ýurdumyzyň günbatar sebitini ösdürmäge, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de abadanlaşdyrmaga, welaýatyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge degişli meseleleriň üstünde durup geçdi.