Hytaý lunohody Aýyň garaňky tarapynda aýna şarlaryň bardygyny anyklady

Hytaý lunohody Aýyň garaňky tarapynda aýna şarlaryň bardygyny anyklady

Yutu-2 hytaý lunohody Aýyň arka ýüzünde adaty bolmadyk aýna şarlaryň, ýa-da globullaryň bardygyny ýüze çykardy.

Aýda aýnanyň owal hem tapylandygyny bellemek gerek. Alymlar muny geçmişde Aýa meteoritleriň düşmegi ýa-da ondaky wulkanlaryň işjeňligi bilen baglanyşdyrýarlar. Sun Ýatsen Uniwersitetiniň Planetalaryň ekologiýasy we astrobiologiki barlaglar laboratoriýasynyň dosenti doktor Sun Ýatseniň sözlerine görä, tapylan şarjagazlar üýtgeşik eken we olaryň aýnasy öň Aýdan tapylan özboluşly açyk goňur reňkli hem-de dury şarjagazlaryň aýnasyndan tapawutlymyş.

Sun Ýatsen Uniwersitetiniň Planetalaryň ekologiýasy we astrobiologiki barlaglar laboratoriýasynyň dosenti, doktor Çžiýun Sýaow: “Şeýle täsin şarjagazlaryň hut Aýda tapylmagy bizi diýseň haýran galdyrdy” diýip tekrarlaýar.